Top

ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 

 1. Usługobiorca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usługi, o których mowa w § 2 pkt. 1 ust. 3 i 4 niniejszego Regulaminu bez podawania przyczyny, o ile jest konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Odstąpienie następuje przez wysłanie w ciągu 14 dni od dnia realizacji umowy na adres anna@perfectmoodboard.pl wiadomości e-mail zawierającej poniższe elementy:
  • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (należy podać nazwę produktu lub nazwę i datę świadczenia usługi),
  • Data zawarcia umowy (data zakupu),
  • Dane usługobiorcy: imię i nazwisko, firma, adres e-mail.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Usługobiorcy w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest:
  • Usługa w pełni wykonana przez Usługodawcę za wyraźną zgodą konsumenta,
  • Rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu (w szczególności kosmetyk), której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Zwroty produktów uszkodzonych lub noszących znamiona użytkowania nie będą uwzględniane.
 4. Koszty zwrotu produktów (w tym koszty przesyłki i opakowania) ponosi Usługobiorca.

 

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca może składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej anna@perfectmoodboard.pl .
 1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. oznaczenie Usługobiorcy,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. jeżeli reklamacja jest składana na podstawie przepisów o rękojmi:
 1. żądanie wymiany towaru albo
 2. żądanie usunięcia wady, albo
 3. oświadczenie o obniżeniu ceny (z określeniem kwoty, o którą cena ma być obniżona), albo
 4. oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 1. Możliwość złożenia przez Usługobiorcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy ze względu na jego wadę jest ograniczone w następujących przypadkach:
  1. wada nie jest nieistotna,
  2. Usługodawca zaproponuje niezwłoczną i nieuciążliwą dla Usługobiorcy wymianę wadliwej usługi na wolną od wad lub tę wadę usunie.
 1. Usługobiorca będący konsumentem, w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 2 niniejszego Regulaminu, może:
 1. zamiast zaproponowanego usunięcia wady żądać wymiany,
 2. zamiast zaproponowanej wymiany żądać usunięcia wady (o ile jej usunięcie nie jest niemożliwe albo wymagałoby ponoszenia przez Usługodawcę nadmiernych kosztów).
 1. Usługodawca rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w ten sposób, że:
 1. Usługodawca zwróci Usługobiorcy część lub całość ceny – nastąpi to w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 5 niniejszego Regulaminu;
 2. Usługodawca usunie wadę lub wymieni towar na nowy – nastąpi to niezwłocznie. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o przewidywanym czasie realizacji jego roszczenia.
 1. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca udziela w takiej samej formie, w jakiej została ona złożona, chyba że Usługodawca i Usługobiorca dojdą indywidualnie do innego porozumienia.

v

Pomagam kobietom odkrywać ich naturalne piękno. Na każdą ze swoich klientek patrzę indywidualnie i całościowo.
Nie masz uprawnień do rejestracji

Reset Password