Top

ZWROTY I REKLAMACJE

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca może składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej anna@perfectmoodboard.pl .
 1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. oznaczenie Usługobiorcy,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. jeżeli reklamacja jest składana na podstawie przepisów o rękojmi:
 1. żądanie wymiany towaru albo
 2. żądanie usunięcia wady, albo
 3. oświadczenie o obniżeniu ceny (z określeniem kwoty, o którą cena ma być obniżona), albo
 4. oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 1. Możliwość złożenia przez Usługobiorcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy ze względu na jego wadę jest ograniczone w następujących przypadkach:
  1. wada nie jest nieistotna,
  2. Usługodawca zaproponuje niezwłoczną i nieuciążliwą dla Usługobiorcy wymianę wadliwej usługi na wolną od wad lub tę wadę usunie.
 1. Usługobiorca będący konsumentem, w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 2 niniejszego Regulaminu, może:
 1. zamiast zaproponowanego usunięcia wady żądać wymiany,
 2. zamiast zaproponowanej wymiany żądać usunięcia wady (o ile jej usunięcie nie jest niemożliwe albo wymagałoby ponoszenia przez Usługodawcę nadmiernych kosztów).
 1. Usługodawca rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu:
 1. 14 dni od jej otrzymania – w przypadku reklamacji złożonej na podstawie rękojmi;
 2. 30 dni od jej otrzymania – w pozostałych przypadkach.
 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w ten sposób, że:
 1. Usługodawca zwróci Usługobiorcy część lub całość ceny – nastąpi to w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 5 pkt 1  niniejszego Regulaminu;
 2. Usługodawca usunie wadę lub wymieni towar na nowy – nastąpi to niezwłocznie. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o przewidywanym czasie realizacji jego roszczenia.
 1. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca udziela w takiej samej formie, w jakiej została ona złożona, chyba że Usługodawca i Usługobiorca dojdą indywidualnie do innego porozumienia.

v

Pomagam kobietom odkrywać ich naturalne piękno. Na każdą ze swoich klientek patrzę indywidualnie i całościowo.
Nie masz uprawnień do rejestracji

Reset Password