Top

REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin ustala zasady  świadczenia usług drogą elektroniczną.
 1. Aktualna wersja Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie pod adresem https://perfectmoodboard.pl/regulamin/.
 1. Ilekroć w Regulaminie mowa o:
 1. informacji handlowej, rozumie się przez to każdą formę informacji przeznaczoną do promowania, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby prowadzącej działalność handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonującą zawód regulowany. Następujące informacje same w sobie nie stanowią informacji handlowych:
  1. informacje umożliwiające bezpośredni dostęp do działalności przedsiębiorstwa organizacji lub osoby, w szczególności nazwa domeny lub adres poczty elektronicznej,
  2. informacje odnoszące się do towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby, opracowywane w sposób niezależny, w szczególności jeżeli są one udzielane bez wzajemnych świadczeń finansowych;
 2. Stronie, rozumie się przez to stronę internetową dostępną w Internecie pod adresem https://perfectmoodboard.pl/;
 3. usłudze świadczonej drogą elektroniczną, rozumie się przez to wykonanie Usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;
 4. Usługobiorcę, rozumie się przez to osobę fizyczną, która korzysta z usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony;
 5. Usługodawcę, rozumie się przez to panią Annę Łazarską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anna Łazarska Perfect Mood Board w Zgierzu, ul. Kocidłowska 3, 95-100 Zgierz, NIP: 9471892698, REGON: 365260126.

§ 2 Rodzaje i zakres usług 

 1. Usługodawca oferuje Usługobiorcom następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
  1. Dodawanie komentarzy na blogu,
  2. Wysyłanie wiadomości do Usługodawcy,
  3. Rezerwacji terminu na usługę indywidualnej analizy lub kursu;
  4. Zakup kosmetyków, wzorników lub koszulek,
  5. Wysyłka newslettera,
  6. Wysyłanie materiałów w formacie  .pdf na wskazany adres e-mail.
 1. Usługi, o których mowa w:
  1. § 2 ust. 1 ppkt 1-2 i 5 Regulaminu – są bezpłatne,
  2. § 2 ust. 1 ppkt 3 Regulaminu – jest bezpłatna w zakresie rezerwacji terminu, przy czym sama usługa analizy lub kursu jest świadczona osobiście i płatna zgodnie z informacjami przedstawionymi na Stronie;
  3. § 2 ust. 1 ppkt 4 Regulaminu – jest odpłatna (cena produktu widniejąca na Stronie),
  4. § 2 ust. 1 ppkt 6 Regulaminu – jest bezpłatna dla osób, które skorzystały z usługi analizy kolorystycznej lub sylwetki.
 1. Korzystanie z usług, o których mowa  w § 2 ust. 1, nie wymaga rejestracji.
 1. Dodawanie komentarzy na Stronie następuje poprzez wykonanie przez Usługobiorcę następujących czynności:
  1. Wybór zakładki „Blog”;
  2. Wybór artykułu (poprzez kliknięcie jego tytułu);
  3. Wpisanie treści komentarza w polu „Zostaw odpowiedź”;
  4. Wprowadzenie danych osobowych w kolejnych polach: imienia, adresu e-mail oraz (nieobowiązkowo) adresu strony internetowej;
  5. Nieobowiązkowo – wyboru zapamiętania danych przy wpisywaniu kolejnych komentarzy (tzw. Cookies stałe);
  6. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
  7. Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  8. Zatwierdzeniu klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych;
  9. Wybór przycisku „Dodaj komentarz”.
 2. Wysłanie wiadomości do Usługodawcy następuje poprzez wykonanie przez Usługobiorcę następujących czynności:
  1. Wybór zakładki „Kontakt”;
  2. Wprowadzenie danych osobowych w kolejnych polach: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail;
  3. Wpisanie tematu wiadomości w polu „Temat”;
  4. Wpisanie treści wiadomości w polu „Treść wiadomości”;
  5. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
  6. Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  7. Zatwierdzeniu klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych;
  8. Wybór przycisku „Wyślij”.
 3. Wybór terminu świadczenia usługi indywidualnej analizy kolorystycznej, kursu Strategia Stylu lub archetypicznej analizy sylwetki następuje poprzez wykonanie przez Usługobiorcę następujących czynności:
  1. Wybór zakładki „Oferta”;
  2. Wybór produktu („Linia”, „Kolor” lub „Styl”);
  3. Wybór przycisku „Zarezerwuj termin”;
  4. Wybór dnia, w którym ma być świadczona usługa;
  5. Wybór godziny, o której ma rozpocząć się świadczenie usługi;
  6. Wprowadzenie danych osobowych w kolejnych polach: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail;
  7. Ponowny wybór rezerwowanej usługi;
  8. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
  9. Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  10. Zatwierdzeniu klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych;
  11. Potwierdzenie złożenia rezerwacji.
 4. Zakup kosmetyków, wzorników i koszulek następuje poprzez wykonanie przez Usługobiorcę następujących czynności:
 1. Wybór zakładki „Sklep”;
 2. Wybór produktu, wpisanie zamawianej ilości i rozmiaru w przypadku koszulek;
 3. Wybór przycisku „Kup”;
 4. Wybór metody przesyłki towaru;
 5. Wybór metody płatności;
 6. Wprowadzenie danych osobowych w kolejnych polach: imienia, nazwiska, adresu oraz adresu e-mail;
 7. Potwierdzenie danych zamówienia;
 8. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
 9. Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 10. Zatwierdzeniu klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych;
 11. Potwierdzenie złożenia zamówienia i dokonanie płatności zgodnie z wybraną metodą.
 1. Usługodawca przyjmuje płatności przelewem na konto na numer konta wskazany drogą elektroniczną (e-mail), płatności za pośrednictwem serwisu PayByLink, przelewem na telefon BLIK oraz poprzez serwis PayPal (dla zakupów produktów drogą elektroniczną).
 2. Zapis na newsletter następuje poprzez wykonanie przez Usługobiorcę następujących czynności:
  1. Wybór odpowiedniej zakładki;
  2. Wprowadzenie danych osobowych w kolejnych polach: adresu e-mail;
  3. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
  4. Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  5. Zatwierdzeniu klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych;
  6. Wybór przycisku „Zapisz”;
 3. Usługodawca nie wysyła Usługobiorcom niezamówionych informacji handlowych.

§ 3 Niezbędne wymagania techniczne

 1. Możliwość prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę jest uzależnione od łącznego spełnienia przez Usługobiorcę następujących wymagań technicznych:
 2. posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z Internetem (komputer stacjonarny lub przenośny, tablet lub smartphone),
 3. dostęp do Internetu,
 4. dostęp do poczty elektronicznej,
 5. oprogramowanie Windows XP lub nowsze, macOS, Android lub IOS.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług świadczonych drogą elektroniczną wynikające z niespełnienia przez Usługobiorcę wymagań technicznych.
 1. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu może wiązać się z koniecznością poniesienia przez Usługobiorcę opłat, w szczególności za uzyskanie dostępu do sieci Internet.

§ 4 Warunki korzystania z Usług

 1. Usługobiorca ma obowiązek powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić innym Usługobiorcom dostęp do Strony oraz zakłócających jego funkcjonowanie.
 1. Usługobiorca może wykorzystywać usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną wyłącznie w celach zgodnych z przepisami prawa oraz z dobrymi obyczajami. Za zachowanie sprzeczne z tym obowiązkiem uznaje się, między innymi, zamieszczanie treści obraźliwych, wulgarnych, drastycznych lub nawołujących do nienawiści lub zawierających odnośniki – również zakamuflowane – do stron zawierających takie treści lub publikujących treści pornograficzne.
 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Strona funkcjonowała bez przerw z zastrzeżeniem tych inicjowanych w celu aktualizacji, naprawy lub konserwacji systemu informatycznego.

§ 5 Prawa własności intelektualnej

Strona – w tym jej kod, logo, grafika czy zamieszczone w niej treści – chronione są prawami własności intelektualnej należącymi do Usługodawcy lub innych podmiotów, które udzieliły mu stosownych licencji. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę nie stanowi udzielenia Usługobiorcy licencji do korzystania z tych treści.

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie ze Strony odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
 1. Usługodawca informuje, że korzystanie ze Strony oraz z oferowanych przez niego usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności z możliwością:
  1. otrzymania przez Usługobiorcę niezamówionej informacji handlowej,
  2. obecności zainstalowania na urządzeniu Usługobiorcy niechcianego oprogramowania typu malware lub typu spyware,
  3. narażenia na cracking lub phishing.

Usługodawca deklaruje, że po jego stronie zostały podjęte wszelkie możliwe czynności mające na celu zminimalizowanie tychże zagrożeń.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem,
 2. treści zamieszczone na stronach internetowych innych niż Strona.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  zobowiązań będące następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy.

§ 7  Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Usługobiorca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usługi, o których mowa w § 2 pkt. 1 ust. 3 i 4 niniejszego Regulaminu bez podawania przyczyny, o ile jest konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Odstąpienie następuje przez wysłanie w ciągu 14 dni od dnia realizacji umowy na adres anna@perfectmoodboard.pl  wiadomości e-mail zawierającej poniższe elementy:
  1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (należy podać nazwę produktu lub nazwę i datę świadczenia usługi),
  2. Data zawarcia umowy (data zakupu),
  3. Dane usługobiorcy: imię i nazwisko, firma, adres e-mail.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Usługobiorcy w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest:
  1. Usługa w pełni wykonana przez Usługodawcę za wyraźną zgodą konsumenta,
  2. Rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu (w szczególności kosmetyk), której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Zwroty produktów uszkodzonych lub noszących znamiona użytkowania nie będą uwzględniane.
 1. Koszty zwrotu produktów (w tym koszty przesyłki i opakowania) ponosi Usługobiorca.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Językiem umów, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest język polski.
 1. Usługodawca zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  niniejszego  Regulaminu  w  dowolnym terminie.
 1. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzone w każdym czasie i wchodzą z chwilą ich opublikowania.
 1. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu i świadczenia usług drogą elektroniczną jest:
  1. prawo kraju zwykłego pobytu konsumenta, o ile ten kraj jest krajem członkowskim Unii Europejskiej, a Usługodawca kieruje swoje usługi do tego kraju,
  2. prawo polskie – w pozostałych przypadkach.

v

Pomagam kobietom odkrywać ich naturalne piękno. Na każdą ze swoich klientek patrzę indywidualnie i całościowo.
Nie masz uprawnień do rejestracji

Reset Password